Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Numer ogłoszenia w UZP: 541260-N-2018 z dnia 2018-04-06

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 4 W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na usługę:

"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

3. Numer referencyjny: ZŻM.05.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

3. Numer referencyjny: ZŻM.05.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dwuetapowy.

I ETAP : Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd wtykowych, w pomieszczeniach I piętra oraz sal nr 1.24, 1.33 na parterze. W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać sygnalizację pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji pożarowej, która będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia żłobka, ponadto należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski przywoławcze przy drzwiach wejściowych (ustalenie z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostają bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych należy wykonać malowanie pomieszczeń.

II ETAP : Obejmuje pozostałe pomieszczenia parteru i piwnicy zgodnie z PFU.

5. Wspólny Słownik Zamówień:

71.32.10.00-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych

45.31.21.00-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45.31.22.00-9 - Instalowanie alarmów włamaniowych

45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.44.21.00-8 - Roboty malarskie

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Prace projektowe należy zakończyć (wraz z wymaganymi uzgodnieniami - w tym
z zamawiającym) do końca czerwca 2018 r.

Realizacja zamówienia w terminie:

I etap: 1 lipiec – 25 sierpień 2018r.

II etap : 1 lipiec – 25 sierpień 2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk w terminie do 20.04.2018 r. do godz:10:00

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 20.04.2018 r. o godz: 10:15

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

 • Agata Michalak - Kierownik Żłobka nr 3 - nr telefonu 59-42-67-67

 • Henryk Jakuła - inwestor zastępczy - nr telefonu 606-244-024

W załączniku znajduje się:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa SIWZ

Oferta na roboty budowlane

STWIOR

Program funkcjonalno-użytkowy 

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut piwnic

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.04.2018r. o godz. 10.15

Wynik postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Numer ogłoszenia w UZP: 535350-N-2018

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYKONANIE PLACU ZABAW

PRZY ŻŁOBKU NR 2  W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na roboty budowlane:

"Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupksu 

3. Numer referencyjny: ZŻM.04.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach: „zaprojektuj-wybuduj” przy projekcie „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku”.

Szczegółowy zakres robót określa PFU oraz zapisy siwz.

5. Wspólny Słownik Zamówień:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223810-7 – Konstrukcje gotowe

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) opracowanie koncepcji projektowej - 10 dni od dnia podpisania umowy,

 b) w zakresie opracowania projektowej dokumentacji budowlanej – 60 dni od dnia podpisania umowy. Termin nie dotyczy zgłoszenia robót budowlanych,

 c) w zakresie wykonania projektowanych robót budowlanych: do dnia 28 września 2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk, (Gabinet Dyrektora).

Termin składania ofert upływa 06-04-2018r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-04-2018r. o godz. 1015 w Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk, (Sekretariat).

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

 • Dorota Kruk - Kierownik Żłobka nr 2 - nr telefonu 59-42-67-22

W załączniku znajduje się:

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 06.04.2018r. o godz. 10.15

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Numer ogłoszenia w UZP: 533886-N-2018 z dnia 2018-03-20

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 4 W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na usługę:

"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

3. Numer referencyjny: ZŻM.03.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

3. Numer referencyjny: ZŻM.03.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dwuetapowy.

I ETAP : Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd wtykowych, w pomieszczeniach I piętra oraz sal nr 1.24, 1.33 na parterze. W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać sygnalizację pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji pożarowej, która będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia żłobka, ponadto należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski przywoławcze przy drzwiach wejściowych (ustalenie z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostają bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych należy wykonać malowanie pomieszczeń.

II ETAP : Obejmuje pozostałe pomieszczenia parteru i piwnicy zgodnie z PFU.

5. Wspólny Słownik Zamówień:

71.32.10.00-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych

45.31.21.00-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45.31.22.00-9 - Instalowanie alarmów włamaniowych

45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.44.21.00-8 - Roboty malarskie

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Prace projektowe należy zakończyć (wraz z wymaganymi uzgodnieniami - w tym
z zamawiającym) do końca czerwca 2018 r.

Realizacja zamówienia w terminie:

I etap: 1 lipiec – 25 sierpień 2018r.

II etap : 1 lipiec – 25 sierpień 2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk w terminie do 04.04.2018 r. do godz:11:00

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 05.04.2018 r. o godz: 11:00.

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

 • Agata Michalak - Kierownik Żłobka nr 3 - nr telefonu 59-42-67-67

 • Henryk Jakuła - inwestor zastępczy - nr telefonu 606-244-024

W załączniku znajduje się:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa SIWZ

Oferta na roboty budowlane

STWIOR

Program funkcjonalno-użytkowy 

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut piwnic

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 21.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 27.03.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Numer ogłoszenia w UZP: 524555-N-2018

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYKONANIE PLACU ZABAW

PRZY ŻŁOBKU NR 2  W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na roboty budowlane:

"Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupksu 

3. Numer referencyjny: ZŻM.02.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach: „zaprojektuj-wybuduj” przy projekcie „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku”.

Szczegółowy zakres robót określa PFU oraz zapisy siwz.

5. Wspólny Słownik Zamówień:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223810-7 – Konstrukcje gotowe

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 a) w zakresie opracowania projektowej dokumentacji budowlanej – 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin nie dotyczy zgłoszenia robót budowlanych,

 b) w zakresie wykonania projektowanych robót budowlanych: do dnia 28 września 2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk, (Gabinet Dyrektora).

Termin składania ofert upływa 19-03-2018r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-03-2018r. o godz. 1015 w Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk, (Sekretariat).

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

 • Dorota Kruk - Kierownik Żłobka nr 2 - nr telefonu 59-42-67-22

W załączniku znajduje się:

SIWZ

SIWZ z dnia 05.03.2018 r.

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy z dnia 05.03.2018

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach z dnia 05.03.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 19.03.2018r. o godz. 10.15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Numer ogłoszenia w UZP: 522474-N-2018

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 4 W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na usługę:

"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

3. Numer referencyjny: ZŻM.01.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd wtykowych, w pomieszczeniach piwnicy, parteru i I piętra. W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać sygnalizację pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji pożarowej, która będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia żłobka, ponadto należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski przywoławcze przy drzwiach wejściowych (ustalenie z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostają bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych należy wykonać malowanie pomieszczeń.

Szczegółowy zakres robót określa PFU, STWiOR oraz zapisy siwz.

5. Wspólny Słownik Zamówień:

71.32.10.00-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych

45.31.21.00-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45.31.22.00-9 - Instalowanie alarmów włamaniowych

45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.44.21.00-8 - Roboty malarskie

IV. Termin wykonywania zamówienia.

 01.07.2018 - 25.08.2018

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk w terminie do 19.03.2018 r. do godz:11:00

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 20.03.2018 r. o godz: 11:30.

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

 • Agata Michalak - Kierownik Żłobka nr 3 - nr telefonu 59-42-67-67

 • Henryk Jakuła - inwestor zastępczy - nr telefonu 606-244-024

W załączniku znajduje się:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa SIWZ

Oferta na roboty budowlane

STWIOR

Program funkcjonalno-użytkowy 

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut piwnic

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Numer ogłoszenia w UZP: 134238-2016

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYMIANĘ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 4 W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na usługę:

"Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana w istniejącym budynku trzykondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja w piwnicy) instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnych na instalacje: Opracowanie swym zakresem obejmuje: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej; instalację zimnej wody z rur stalowych ocynk. oraz rur PE -Xa, zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem; instalację ciepłej wody użytkowej, wody zmieszanej i cyrkulacji z rur PE - Xa, zasilaną z istniejącego węzła cieplnego; instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. CPV: 45.33.00.00-9; 45.33.23.00-6; 45.45.30.00-7

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 24.08.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk w terminie do 10.06.2016 r. do godz:11:30

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 10.06.2016 r. o godz: 12:30.

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

 • Agata Michalak - Kierownik Żłobka nr 3 - nr telefonu 59-42-67-67

 • Artur Wysocki - Inwestor zastępczy -  nr telefonu 501 294 079

W załączniku znajduje się:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa SIWZ

Przedmiar Robót

STWIOR i dokumentacja 

załączniki SIWZ - wersja edytowalna

Zmiana w SIWZ z dnia 02.06.2016

SIWZ poprawiony

Unieważnienie przetargu


Numer ogłoszenia w UZP: 274231 - 2013

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

DO PLACÓWEK ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 EURO)


 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespoł Żłobków Miejskich w Słupsku

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsku

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56

e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony. 

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

CPV - 15.50.00.00- 3

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełaniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Żłobków Miejskich w Słuspku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

w terminie do 27.12.2013 r. do godz:12:00

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 27.12.2013 r. o godz: 12:30.

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku nr tel. 59-842-67-49

 • Mirosława Zaborowska nr tel/fax: 59-842-64-56 w dni robocze od 7:30 - 14:30.

W załączniku znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt umowy, specyfikacja zamówienia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:89
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2019-10-04 09:55:17
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-04 09:54:26