Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Nabór do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok 2021/2022

 

Szanowni rodzice!

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji dzieci do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok 2021/2022 oraz terminami postępowania rekrutacyjnego.

Wszelkie informacje dostępne są w linku: Regulamin rekrutacji dzieci do ZŻM w Słupsku na rok 2021/2022

Jednocześnie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana w dniu 8 kwietnia 2021 Uchwała Nr XXIX/477/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021r.  w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku: Statut ZŻM w Słupsku

 

Dnia 7 maja 2021 roku, udostępnione zostaną dokumenty do pobrania:

 

Załączniki do regulaminu:

1) Załącznik nr 1 - Deklaracja woli kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2021/2022 - plik pdf do pobrania

2) Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka nr ..... na rok 2021/2022 - plik pdf do pobrania

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica - plik pdf do pobrania

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej - plik pdf do pobrania

5) Załacznik nr 5 - Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych - plik pdf do pobrania

 

 

 


 

Szanowni Państwo!

 

W dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku odbędzie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok 2020/2021 obejmująca opiekę nad małym dzieckiem od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które:

– nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,

– ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat (liczy się rok urodzenia).

 

Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2018, 2019 i 2020 roku i odbywa się w następujących placówkach:

 

 • Żłobek Nr 1 ul. Gen. Andersa 4 (tel 59 842 67 49),

 

 • Żłobek Nr 2 ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22),

 

 • Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4 (tel. 59 842 67 67).

 

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka

 

Zgodnie z Uchwałą XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku przyjęto warunki przyjmowania dzieci:

 

1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka będzie dostępna od 01.04.2020r. na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich.

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składamy:

1) elektronicznie przez platformę ePUAP (nazwa skrzynki ePUAP Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku: Zskład_ESP),

2) pocztą na adres: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka należy przesłać w terminie w wersji papierowej (pocztą) lub w wersji elektronicznej (ePUAP) od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Informację o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok 2020/2021 będzie można uzyskać począwszy od 22 maja 2020 roku osobiście w wybranym żłobku. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy kartę zgłoszenia dziecka do żłobka złożą przez platformę e-puap, tą samą drogą zostaną powiadomieni o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do żłobka.

Karty złożone po terminie naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (kliknij aby pobrać)

 

2. Dokumenty, które określają kryteria i punkty rekrutacyjne przyjęcia dziecka do żłobka:

 

Kryteria podstawowe


1. Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/ rodzicami (opiekunem prawnym) na terenie Miasta Słupska. Wartość punktowa: 20.

Dokument potwierdzający daną sytuację: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Słupska opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Miasta Słupska lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). W przypadku osób niepodlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie miasta Słupsk i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego.

 

2. Dziecko rodzica/ rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym:
a) dwoje rodziców pracuje/ uczy się
b) samotny rodzic uczy się/ pracuje

Wartość punktowa: 20

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie i wymiar czasu pracy,
– zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzający naukę w systemie dziennym
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową”

 

Kryteria dodatkowe


1. Trudna sytuacja socjalna-bytowa rodzica/ rodziców/ opiekunów prawnych, w tym osoba samotnie wychowująca dziecko. Wartość punktowa: 30

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– decyzja MOPR o korzystaniu z pomocy lub inny dokument potwierdzający sytuację bytową,
– wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica lub zaświadczenie z USC potwierdzające aktualny stan cywilny (np. skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
– wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji.

 

2. Trudna sytuacja zdrowotna rodzica/rodziców/ opiekunów prawnych wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wartość punktowa: 10

Dokument potwierdzający daną sytuację: orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważny stopień niepełnosprawności

 

3. Rodzina zastępcza. Wartość punktowa: 10

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub
– zaświadczenie z MOPR o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

 

4. Dzieci z rodzin wielodzietnych – troje i więcej dzieci. Wartość punktowa: po 5 punktów za każde dziecko.

Dokument potwierdzający daną sytuację: kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglądu i potwierdzenia).

 

Terminy rekrutacji do żłobków:

 

Od 1 – 30 kwietnia 2020 roku

Składanie przez rodziców/ opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” dla dzieci po raz pierwszy do Żłobka listownie lub przez platformę ePUAP. Wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do żłobka” rodzice/ opiekunowie prawni składają wymagającą dokumentację.

 

Od 01 – 15 maja 2020 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” i wymaganej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich.

 

Od 22 – 30 maja 2020 roku

Przekazywanie telefonicznie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich.

 

Od 15 – 31 lipca 2020 roku

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka (plik do pobrania - potwierdzenie woli)

W związku z zaistniałą sytuacją i niemożnością otrzymania zaświadczenia od pracodawcy, brakujące dokumenty można będzie dostarczyć w terminie od 04-08.05.2020 r. do siedziby Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4.

 

 


 

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA ROK 2019/2020

Drodzy Rodzice,1 kwietnia 2019 roku rozpocznie się nabór dzieci do żłobków 

potrwa do 30 kwietnia 2019. 


 

Aby zapisać dziecko do żłobka należy złożyć Kartę zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICÓW”, jak również w wybranej placówce u kierownika żłobka.

Przed złożeniem karty zgłoszeniowej, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjęcia dzieci do żłobków, który dostępny jest na naszej stronie.

Zasady przyjęć dzieci do żłobków znajdujących się na terenie miasta Słupska

I . Warunki przyjęcia dzieci do żłobka.

 1. Złożenie w wybranym żłobku karty zgłoszenia dziecka, która dostępna jest w każdej placówce oraz na stronie internetowej : http://zlobkislupsk.mojbip.pl/21.html  (w zakładce „DLA RODZICÓW”).

 2. Zameldowanie dziecka na terenie miasta Słupska.

 3. Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w wybranym żłobku od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego u kierownika placówki lub osoby przez niego upoważnionej.

II . Kryteria przyjęcia do żłobka.

A) Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają:

 1. Dzieci rodziców pracujących zawodowo z potwierdzeniem pracodawcy , uczących się w szkołach dziennych i studiujących w uczelniach dziennych z potwierdzeniem szkoły, uczelni.

 2. Dzieci jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych przynajmniej w stopniu umiarkowanym lub równorzędnym.

 3. Dzieci z rodzin zastępczych z wyjątkiem rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego.

 4. Dzieci już uczęszczające do żłobka.

B) Przy rozpatrywaniu wniosku o umieszczenie uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt że:

- dziecko wychowywane jest przez samotną matkę lub ojca,

- rodzeństwo dziecka już uczęszcza do tego żłobka,

- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.

C) Przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka będzie zachowana równoważność faktów wymienionych w punkcie B)

III . Informacje o przyjęciu dziecka do żłobka rodzice uzyskają u kierowników żłobków lub osób przez nich upoważnionych.

IV . Dzieci nie przyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc są umieszczane na liście rezerwowej.

V. Dzieci,które urodziły się po terminie składania kart zgłoszeniowych do żłobka, przyjmowane są na listy rezerwowe.

VI . Lista rezerwowa:

 1. Tworzy się listę rezerwową w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń w stosunku do faktycznej liczby miejsc w żłobku.

 2. Dzieci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w przyjęciu do placówki z chwilą zwolnienia się miejsca. Przyjęcia odbywają się w trakcie całego roku.


Informację o  przyjętych  dzieciach można uzyskać telefonicznie lub osobiście w placówkach żłobków.

Żłobek nr 1 - 59-842-67-56

Żłobek nr 2 -59-842-67-22

Żłobek nr 3 - 59-842-67-67

 

 

 

 

 

Archiwum ogłoszeń dot. naboru dzieci do żłobka