Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Klauzula informacyjna w związku z pomiarem temperatury ciała

 

 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, z siedzibą ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk. 

 

 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z inspektorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: żłobki.slupsk@wp.pl

 

 • Podstawą przetwarzania są wytyczne wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) w związku z realizacją zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

 

 • Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

 • Temperatura będzie mierzona dziecku oraz osobie przyprowadzajacej dziecko. Administrator może przetwarzać dane również w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 

 • Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po przekazaniu ich do stacji sanepidu. 

 

 • Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Dane będą udostępniane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej.

 

 • Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. 

 

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy placówki.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku mający swoją siedzibę przy ul. Gen. Andersa 4, z którym można się skontaktować listownie przez wskazany wyżej adres, emaliowo: zlobki.slupsk@wp.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z inspektorem można skontaktować się emaliowo: zlobki.slupsk@wp.pl.

 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu procesu rekrutacji, zawarcia i realizacji podpisanej z Administratorem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 2. w celu promocji działalności Żłobka oraz osiągnięć i umiejętności dziecka za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego w trybie art. 6 pkt. 1 a RODO.

 1. Odbiorcami danych będą podmioty, z którym Administrator zobowiązany jest je udostępnić w związku z realizacją zawartej umowy, do których należeć będzie w szczególności Urząd Miejski w Słupsku. Odbiorcami danych mogą być również podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dot. archiwizacji dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla celów, dla których dane zostały zebrane, lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 4. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt. 1 a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej rozliczania. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

AKTY PRAWNE

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie aktów prawnych:

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: