Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku mający swoją siedzibę przy ul. Gen. Andersa 4, z którym można się skontaktować listownie przez wskazany wyżej adres, emaliowo: zlobki.slupsk@wp.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z inspektorem można skontaktować się emaliowo: zlobki.slupsk@wp.pl.

 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu procesu rekrutacji, zawarcia i realizacji podpisanej z Administratorem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 2. w celu promocji działalności Żłobka oraz osiągnięć i umiejętności dziecka za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego w trybie art. 6 pkt. 1 a RODO.

 1. Odbiorcami danych będą podmioty, z którym Administrator zobowiązany jest je udostępnić w związku z realizacją zawartej umowy, do których należeć będzie w szczególności Urząd Miejski w Słupsku. Odbiorcami danych mogą być również podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dot. archiwizacji dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla celów, dla których dane zostały zebrane, lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 4. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt. 1 a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej rozliczania. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

 

AKTY PRAWNE

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie aktów prawnych:

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1495
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2019-07-09 13:39:00
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-05-28 15:14:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-09 13:36:49