Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

PODSTAWY FORMALNO PRAWNE FUNKJONOWANIA JEDNOSTKI

 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Słupsk, Nr 1/2011 z dnia 26.09.2011 roku. 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku działa w szczególności na podstawie:

 

 

 

 

  • statutu.

 

Zespołem Żłobków Miejskich w Słupsku kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zespół Żłobków na zewnątrz. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. W Zespole Żłobków zatrudnia się pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi. 

 

 

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku w ramach opieki realizuje funkcję: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci.

 

Do podstawowych zadań żłobków należy:

 

  • zapewnienie pełnej opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych;

 

  • prowadzenie racjonalnego i zdrowego żywienia podopiecznych;

 

  • czuwanie nad stanem zdrowotnym i bezpieczeństwa dzieci powierzonych opiece;

 

  • zapewnienie właściwych, higieniczno-bytowych warunków pobytu dzieci;

 

  • współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci w sprawach dotyczących świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.