Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

2018

Nabór na stanowisko księgowej.- zamknięte.

 

2016

 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: Kierownik Żłobka

w wymiarze etatu: pełnym

W ŻŁOBKU NR 2

UL. 3 GO MAJA 78, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi 
  (preferowane wykształcenie pielęgniarskie, pedagogiczne) albo wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie medyczne: opiekunka dziecięca lub pielęgniarka ) i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi; 

 2. obywatelstwo polskie;

 3. umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona;

 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników samorządowych, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż oraz Kodeksu pracy ;

 2. umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji;

 3. zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność ;

 4. odporność na stres;

 5. zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań;

 6. umiejętność łagodzenia konfliktów;

 7. predyspozycje i zdolności menedżerskie;

 8. wysoka kultura osobista;

 9. kreatywność oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania żłobka ;

 10. wiedza z zakresu standardów kontroli zarządczej i HACCP.

 

3. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żłobka oraz kierowanie jego działalnością;

 2. zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;

 3. nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

 4. należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka, i usprawnianie jego organizacji;

 5. nadzór i kontrola nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektu i jego otoczenia;

 6. przygotowywanie materiałów i analiz dla potrzeb Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

 7. wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

   

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. odporność na stres;

 2. wysiłek umysłowy;

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.

   

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka Nr 2 w Słupsku , z uwzględnieniem jego specyfiki;

 4. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem; (do pobrania na str. bip);

 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; (do pobrania na str. bip);

 6. oświadczenie że, kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na str. bip);

 7. oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; (do pobrania na str. bip);

 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona ; (do pobrania na str. bip);

 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny,w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; (do pobrania na str. bip);

 10. kserokopia dowodu osobistego; (str. 1 i 2);

 11. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 12. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego ;

 13. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 14. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 15. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 16. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Dyrektor może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Żłobka Nr 2 w Słupsku”, w terminie do dnia 03.08.2016 r. Aplikacje, które wpłyną do ZŻM w Słupsku po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://zlobkislupsk.mojbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, Gen. Andersa 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Ponadto Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6 %.


Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Wzory oświadczeń

Ogłoszenie o naborze

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU, 
NA STANOWISKO:  Kierownika Żłobka nr 2 przy ul. 3-go Maja 78

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Dorota Kruk, zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym,

w której Pani Dorota Kruk uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.146 na 160 możliwych do uzyskania.

 


OGŁOSZENIE NR 1/2014

Z DNIA 18.03.2014 ROKU

DYREKTORA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – opiekunka dziecięca.

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2008 r.);

 2. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. Nr 45 poz. 235)

ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – opiekunka dziecięca w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4, na czas określony – na zastępstwo.

 

 

I. WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:

A) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (pielęgniarka, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy);

 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat trzech (art. 16 pkt. 2-3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech);

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki dziecięcej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 • obywatelstwo polskie;

 • serdeczny i ciepły stosunek do dzieci;

B) pożądane:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • zdolności manualne.

 

II.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ:

 • przyjmowanie codziennie dzieci;

 • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

 • prowadzenie zajęć z dziećmi na podstawie planu zajęć;

 • karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;

 • odpowiednie przygotowanie dzieci do spania i korzystania ze świeżego powietrza;

 • kontrolowanie stanu zabawek i pomocy dydaktycznych, czuwanie nad ich właściwym używaniem;

 • zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka;

 • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej dzieci w trosce o ich prawidłowy rozwój;

 • podejmowanie działań dydaktycznych wpływających na rozwój dziecka w zależności od ich okresu rozwoju;

 • rozwijanie samodzielności oraz wyrabianie prawidłowego nawyku higieny osobistej;

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśników;

 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi celem wypracowania wspólnej linii opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby danego dziecka;

 • stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka poprzez różne formy aktywności zabawowej, poznawczej, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, aktywności oraz współdziałania w grupie.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Curriculum Vitae (CV) oraz list motywacyjny.

 2. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 4. Kserokopie świadectw pracy.

 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 

IV. DOKUMENTY APLIKACYJNE – LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4 dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., pozycja 926 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

Klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 

Oferty należy składać osobiście w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 w terminie do dnia 25.03.2014 do godz: 12:00.

 

 

Osoby zakwalifikowane po dokonanej analizie złożonych dokumentów, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Załączniki do pobrania:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:959
Treść wprowadził(a): Gierszewska Jagoda, 2019-03-12 13:39:52
Treść wytworzył(a): Sylwia Marciuch, 2014-06-24 13:17:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-12 13:39:38