Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

 

 

2019

 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR NA

stanowisko ds. księgowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

w wymiarze pełnego etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymaganie niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  e)dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

  f) wykształcenie: średnie,

  g) staż pracy min. 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych,

  h) znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

   

 2. Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  b) umiejętność pracy w zespole,

  c) umiejętność pracy pod presją czasu,

  d) samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

  e) odporność na stres

  f) biegła znajomość obsługi komputera, edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  g) znajomość programu Progman Finanse, iprzedszkole.

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Ogólna charakterystyka: obsługa finansowo-księgowa Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

  Ważniejsze zadania:

  a) kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów ksiegowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  b) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawadzanie pod względem formalno - rachunkowym,

  c) przygotowywanie przelewów bankowych,

  d) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,

  e) wspomaganie działu finansowo- księgowego,

            f) wykonywanie innych zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, a zleconych przez przełożonych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  a) praca siedząca,

  b) wymuszona pozycja ciała,

  c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d) odporność na stres.

   

 2. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b) list motywacyjny,

  c)dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów )

  d) kserokopie świadectw pracy,

  e) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  f) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (druk do pobrania poniżej),

  g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nie poszlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, (druki do pobrania poniżej),

  h)dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

  i) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejetności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 3. Dyrektor ZŻM w Słupsku może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru. 

   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. księgowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku" osobiście w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. Gen.Andersa 4 w Słupsku albo pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku. Oferty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zlobkislupsk.mojbip.pl/ )

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 8 miesięcy w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać dokumenty aplikacyjne. Po upływie tego okresu, dokumenty nieodebrane przez kandydatów będą zniszczone. Ponadto Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6%.

 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU, UL. GEN. ANDERSA 4, 76-200 SŁUPSK

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Dominika Barszczewska

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej oraz poprzez rozmowę kwalifikacyjną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę. Pani Dominika Barszczewska uzyskała 85 punktów z 90 możliwych do uzyskania.

2018

Nabór na stanowisko księgowej.- zamknięte.

 

2016

 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: Kierownik Żłobka

w wymiarze etatu: pełnym

W ŻŁOBKU NR 2

UL. 3 GO MAJA 78, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi 
  (preferowane wykształcenie pielęgniarskie, pedagogiczne) albo wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie medyczne: opiekunka dziecięca lub pielęgniarka ) i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi; 

 2. obywatelstwo polskie;

 3. umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona;

 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników samorządowych, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż oraz Kodeksu pracy ;

 2. umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji;

 3. zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność ;

 4. odporność na stres;

 5. zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań;

 6. umiejętność łagodzenia konfliktów;

 7. predyspozycje i zdolności menedżerskie;

 8. wysoka kultura osobista;

 9. kreatywność oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania żłobka ;

 10. wiedza z zakresu standardów kontroli zarządczej i HACCP.

 

3. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żłobka oraz kierowanie jego działalnością;

 2. zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;

 3. nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

 4. należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka, i usprawnianie jego organizacji;

 5. nadzór i kontrola nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektu i jego otoczenia;

 6. przygotowywanie materiałów i analiz dla potrzeb Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

 7. wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

   

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. odporność na stres;

 2. wysiłek umysłowy;

 3. zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.

   

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;

 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka Nr 2 w Słupsku , z uwzględnieniem jego specyfiki;

 4. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem; (do pobrania na str. bip);

 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; (do pobrania na str. bip);

 6. oświadczenie że, kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na str. bip);

 7. oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; (do pobrania na str. bip);

 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona ; (do pobrania na str. bip);

 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny,w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; (do pobrania na str. bip);

 10. kserokopia dowodu osobistego; (str. 1 i 2);

 11. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 12. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego ;

 13. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 14. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy;

 15. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 lat - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 16. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Dyrektor może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

7. Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Żłobka Nr 2 w Słupsku”, w terminie do dnia 03.08.2016 r. Aplikacje, które wpłyną do ZŻM w Słupsku po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://zlobkislupsk.mojbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, Gen. Andersa 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Ponadto Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6 %.


Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Wzory oświadczeń

Ogłoszenie o naborze

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU, 
NA STANOWISKO:  Kierownika Żłobka nr 2 przy ul. 3-go Maja 78

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Dorota Kruk, zam. Słupsk.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym,

w której Pani Dorota Kruk uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.146 na 160 możliwych do uzyskania.

 


OGŁOSZENIE NR 1/2014

Z DNIA 18.03.2014 ROKU

DYREKTORA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – opiekunka dziecięca.

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2008 r.);

 2. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. Nr 45 poz. 235)

ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – opiekunka dziecięca w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4, na czas określony – na zastępstwo.

 

 

I. WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:

A) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (pielęgniarka, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy);

 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat trzech (art. 16 pkt. 2-3 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech);

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki dziecięcej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 • obywatelstwo polskie;

 • serdeczny i ciepły stosunek do dzieci;

B) pożądane:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • zdolności manualne.

 

II.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ:

 • przyjmowanie codziennie dzieci;

 • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

 • prowadzenie zajęć z dziećmi na podstawie planu zajęć;

 • karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;

 • odpowiednie przygotowanie dzieci do spania i korzystania ze świeżego powietrza;

 • kontrolowanie stanu zabawek i pomocy dydaktycznych, czuwanie nad ich właściwym używaniem;

 • zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka;

 • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej dzieci w trosce o ich prawidłowy rozwój;

 • podejmowanie działań dydaktycznych wpływających na rozwój dziecka w zależności od ich okresu rozwoju;

 • rozwijanie samodzielności oraz wyrabianie prawidłowego nawyku higieny osobistej;

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśników;

 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi celem wypracowania wspólnej linii opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby danego dziecka;

 • stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka poprzez różne formy aktywności zabawowej, poznawczej, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, aktywności oraz współdziałania w grupie.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Curriculum Vitae (CV) oraz list motywacyjny.

 2. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 4. Kserokopie świadectw pracy.

 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 

IV. DOKUMENTY APLIKACYJNE – LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4 dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., pozycja 926 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

Klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 

Oferty należy składać osobiście w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 w terminie do dnia 25.03.2014 do godz: 12:00.

 

 

Osoby zakwalifikowane po dokonanej analizie złożonych dokumentów, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Załączniki do pobrania: