Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

OGŁASZA NABÓR NA

stanowisko ds. księgowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

w wymiarze pełnego etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymaganie niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  e)dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

  f) wykształcenie: średnie,

  g) staż pracy min. 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych,

  h) znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

   

 2. Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  b) umiejętność pracy w zespole,

  c) umiejętność pracy pod presją czasu,

  d) samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

  e) odporność na stres

  f) biegła znajomość obsługi komputera, edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  g) znajomość programu Progman Finanse, iprzedszkole.

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Ogólna charakterystyka: obsługa finansowo-księgowa Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

  Ważniejsze zadania:

  a) kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów ksiegowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  b) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawadzanie pod względem formalno - rachunkowym,

  c) przygotowywanie przelewów bankowych,

  d) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,

  e) wspomaganie działu finansowo- księgowego,

            f) wykonywanie innych zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, a zleconych przez przełożonych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  a) praca siedząca,

  b) wymuszona pozycja ciała,

  c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d) odporność na stres.

   

 2. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b) list motywacyjny,

  c)dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów )

  d) kserokopie świadectw pracy,

  e) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  f) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (druk do pobrania poniżej),

  g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nie poszlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, (druki do pobrania poniżej),

  h)dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

  i) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejetności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 3. Dyrektor ZŻM w Słupsku może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru. 

   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. księgowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku" osobiście w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. Gen.Andersa 4 w Słupsku albo pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku, w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku. Oferty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zlobkislupsk.mojbip.pl/ )

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 8 miesięcy w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać dokumenty aplikacyjne. Po upływie tego okresu, dokumenty nieodebrane przez kandydatów będą zniszczone. Ponadto Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6%.

 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

 


Nabór na stanowisko Kierownika Żłobka w wymiarze pełnego etatu- nabór do 26.03.2019 r.- zamknięte.