Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Numer ogłoszenia w UZP: 134238-2016

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYMIANĘ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 3 PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 4 W SŁUPSKU 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespól Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56  e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na usługę:

"Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku".

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana w istniejącym budynku trzykondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja w piwnicy) instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnych na instalacje: Opracowanie swym zakresem obejmuje: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej; instalację zimnej wody z rur stalowych ocynk. oraz rur PE -Xa, zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem; instalację ciepłej wody użytkowej, wody zmieszanej i cyrkulacji z rur PE - Xa, zasilaną z istniejącego węzła cieplnego; instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. CPV: 45.33.00.00-9; 45.33.23.00-6; 45.45.30.00-7

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 24.08.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk w terminie do 10.06.2016 r. do godz:11:30

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 10.06.2016 r. o godz: 12:30.

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

  • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku -  nr telefonu  59-842-67-49

  • Agata Michalak - Kierownik Żłobka nr 3 - nr telefonu 59-42-67-67

  • Artur Wysocki - Inwestor zastępczy -  nr telefonu 501 294 079

W załączniku znajduje się:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa SIWZ

Przedmiar Robót

STWIOR i dokumentacja 

załączniki SIWZ - wersja edytowalna

Zmiana w SIWZ z dnia 02.06.2016

SIWZ poprawiony

Unieważnienie przetargu


Numer ogłoszenia w UZP: 274231 - 2013

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

DO PLACÓWEK ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 EURO)


 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespoł Żłobków Miejskich w Słupsku

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsku

tel: 5-842-67-49, fax: 59-842-67-56

e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

II. Określenie trybu udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony. 

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

CPV - 15.50.00.00- 3

IV. Termin wykonywania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełaniają warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Żłobków Miejskich w Słuspku ul. Gen. Andersa 4 76-200 Słupsk

w terminie do 27.12.2013 r. do godz:12:00

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 27.12.2013 r. o godz: 12:30.

VII. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

  • Bożena Wszółkowska - Dyrektor ZŻM w Słupsku nr tel. 59-842-67-49

  • Mirosława Zaborowska nr tel/fax: 59-842-64-56 w dni robocze od 7:30 - 14:30.

W załączniku znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt umowy, specyfikacja zamówienia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:13620
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2016-06-10 13:42:31
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-06-14 08:10:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-06-10 13:39:09